31.7.12

Maeve

Is dócha gur leor a h-ainm. Ní minic gur féidir ainm duine a rá gan sloinne agus fios ag gach éinne cé tá i gceist agat.

Chuala mé ar an raidío ar maidin é!

Fuair Maeve Binchy bás aréir.

Ba as Deilginis í Maeve agus is cuimhín liom an clann agus a triúir árd maorga, Maeve agus a dreifúir agus a dreatháir ag siúil síos Br Sorrento go minic agus muid óg. Níos déanaí is cuimhin liom síob a thabhairt dí ag m'athair isteach go scoil Miss Meredith ar Br Pembroke.

Níos deanaí thosigh sí ag scríobh don Irish Times agus níos déanai ag scríobh na leabhair cáiliúil.

Ba duine deas séimh í Maeve. Cé go raibh bua na cainte agus na scríobhnóireachta aici bhí bua eile a bhí soiléir sna hailt san Times agus níos deanaí sna leabhair. B'shin bua na héisteachta. Bhí na cúantaisí a thug sí ar chomhra ar an mbus nó sa tube i Londain agus é úsáid chun scéal samhlaíoch a scríobh faoi. Ní Joyce a bhí inti ach bhí an bua céanna a bhi aige, tréithe an gnáth duine a fheiscint agus cuir síos creidmheach a chuir síos ar pháipéar, aici.

Bean deas grámhar cáirdúil cabhrach a bhí i Maeve.

Ar dheis Dé go raibh sí agus is cinnte go bhfuil sí ag tabhairt scéalta íontacha dó ar neamh mar a rinne sí dúinne thíos anseo.

Gura maith agat Maeve.

27.7.12

Tárlaíonn athraithe! Arbh eol duit?

Seo aistriú a roinn Andy Caomhánach, a bhíonn ag caint ar Raidío Gaeltachta ar nithe a bhaineann leis an dteichneolaíocht nua - riomhairí, an idirlíon agus an rud ar a glaoghtar na "meáin sóisialta!" Físeán a chruthaigh Acadamh Ghaoth Dobhair atá bunaithe ar an físeán cáiliúil, "Shift Happens". Dírithe ar muintir na Gaeilge agus muintir na hÉireann. Bain Sult as!

22.7.12

An Domhnach seo...

Chuamar siar go Geallta bád Chloch na Rón inniú. Bhí an lá scamallach, gaothmhar agus ní raibh na húicéirí i ndán dul amach sa bhfarraige, ach bhí rásaí curachaí ann don slua.

Bhí seabhdar againn in Tigh Uí Dubhda don lón! Neam! Neam!

21.7.12

An sean is an nua!

Bhí cruinniú ag Aontas Esperanto na hEorpa i nGaillimh i mí Iúl 2012. Bhí cainráiteach ann ar ndóigh, ina measc Uachtarán na hÉireann, agus an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin. Seo mar a labhair sé ar an ocáid ag taispeáint a dhearcadh ar an teanga, a stair, a stádas agus a todhchaí, mar an teanga scríofa is sine i dtuaisceart na hÉorpa ós comhair comhdháil ag céiliúradh an teanga is nua ar domhain.A dhaoine uaisle,

Is mór an onóir agus an phribhléid dom cuireadh a fháil le labhairt libh ag bhur gcomhdháil anseo i nGaillimh. Gabhaim buíochas le lucht eagraithe na comhdhála agus go háirithe le mo chara, an Dr Seán Ó Riain, as an gcuireadh labhairt libh anseo inniu.

Ba mhaith liom cur leis an bhfáilte atá curtha cheana féin roimh na cuairteoirí idirnáisiúnta go hÉirinn agus fáilte a chur romhaibh ar fad go Gaillimh. Tá súil agam go mbainfidh sibh tairbhe agus taitneamh as bhur gcuid ama inár measc.

An Dr LL Zamenhof
Aireagóir Esparanto 1887
Níl amhras ar bith orm ach go mbaineann luachanna uaisle leis na haidhmeanna atá luaite le gluaiseacht Esperanto, mar atá siad dearbhaithe i bhforógra Phrág – an tacaíocht don chumarsáid dhaonlathach, don oideachas domhanda, do mhúineadh éifeachtach teangacha, do chearta teanga agus do shaoirse an duine.  Tuigim gur 125 bliain ó shin a chéadseoladh Esperanto mar theanga agus go bhfuil cainteoirí aici anois i 115 tír ar fud an domhain. Is mór an dul chun cinn atá déanta ón chéad chomhdháil domhanda de lucht Esperanto sa bhFrainc i 1905.

Tá áthas ormsa mar Choimisinéir Teanga deis a bheith agam léargas a thabhairt daoibh ar staid na dteangacha anseo sa tír seo agus eolas a roinnt libh faoi na cúraimí atá orm féin.

Teangaí in Éirinn
Ba mhaith liom a rá ar dtús gur tír ilteangach í Éire. Tá na céadta teanga á labhairt anseo. Go deimhin, i suirbhé a rinne ceann d’ollscoileanna na tíre seo cúpla bliain ó shin, tháinig siad ar líon na dteangacha a bhí á labhairt anseo ag an am, 167 ar fad.

Ach is ceart dom a mhíniú go soiléir nach bhfuil stádas mar theangacha oifigiúla ach ag péire de na teangacha sin, Gaeilge agus Béarla.

An Ghaeilge
Aithnítear i mBunreacht na hÉireann gurbh í an Ghaeilge an phríomhtheanga oifigiúil ós í an teanga náisiúnta í. Teanga náisiúnta í sa mhéid is gurbh í an teanga stairiúil í a labhraíodh anseo le suas le dhá mhíle bliain. Agus maireann sí fós mar theanga bheo phobail i gceantair áirithe theoranta, ar chósta an Iarthair den chuid is mó. Tháinig an teanga sin anuas ó ghlúin go glúin sna ceantair sin, gan bhriseadh, gan bhearna agus is é an dúshlán mór atá romhainn í a chosaint, a chaomhnú agus a chur chun cinn mar theanga bheo.

Tá an limistéar Gaeltachta is mó agus is láidre ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga phobail ar leic an dorais agaibh anseo ag bhur gcomhdháil  i nGaillimh – ceantar Chonamara. Ba mhaith liom cuireadh a thabhairt don oiread agus is féidir agaibh cuairt a thabhairt orainn sa cheantar Gaeltachta sin fad is atá sibh inár measc anseo agus tuilleadh tuisceana a fháil ar ár dteanga náisiúnta. Tá sí ar an teanga scríofa is sine i dTuaisceart na hEorpa a mhaireann fós mar theanga bheo phobail.

Ach, ar ndóigh, tá stádas mar theanga oifigiúil eile ag an mBéarla anseo agus is í sin an teanga is mó as a mbaintear úsáid i mbeagnach gach gné de shaol na tíre. I ndeireadh an 12ú haois a tháinig an Béarla chun na tíre seo den chéad uair le hionradh na Normannach agus tá sí ag neartú léi anseo ó shin. Is faoin 16ú agus 17ú haois a thosaigh na heachtraí ba mhó tionchar ó thaobh mheath na teanga nuair a thit an tsochaí chumhachtach Ghaelach as a chéile de réir mar a threisigh réimeas na Sasanach in Éirinn.

Faoi dheireadh an 18ú haois, pobal aonteangach Gaeilge a bhí i leath de dhaonra na tíre, ar bhochtáin iad a bhformhór. Rinne an Gorta Mór ó 1846-9, agus an eisimirce a lean de, léirscrios ar an bpobal seo. Faoi dheireadh na haoise sin, ní raibh ach aon faoin gcéad den phobal ar chainteoirí aonteangacha Gaeilge iad. Sin é an leagan amach a bhí ar chúrsaí nuair a bunaíodh an Stát. Agus bhí caomhnú agus cur chun cinn na teanga mar chuid de pholasaí an Stáit ó shin i leith. Ach is í firinne an scéil go raibh an uair sin agus go bhfuil fós an Béarla in uachtar i mbeagnach gach gné de shaol na tíre, agus gurbh í atá mar ghnáth-theanga ag formhór mór an phobail i gcoitinne.

Is ábhar bróid dúinn, áfach, go bhfuil Gaeilge fós ag céatadán suntasach den phobal anseo. Sa daonáireamh deiridh a foilsíodh níos luaithe i mbliana, léirigh 1.77 milliún duine go raibh Gaeilge acu, os cionn 41% den phobal.  San áireamh sna staitisticí sin tá réimse leathan cumais i gceist ó dhaoine nach bhfuil acu ach beagán bídeach den teanga go dtí cainteoirí dúchais, líofa.

Fós féin, feictear domsa go dtaispeánann an figiúr sin an leibhéal ard tacaíochta agus measa atá ag an bpobal i gcoitinne ar an teanga, agus gur mhian le cuid mhór acu a bheith áirithe ina measc sin a bhfuil cumas sa Ghaeilge acu.

Sa bhreis air sin, tá a fhios againn go bhfuil sciar mór eile den phobal ar mian leo go mairfeadh an teanga fiú mura bhfuil sí ar a dtoil acu féin. Léirigh suirbhé gairmiúil eile cúpla bliain ó shin go raibh 93% de phobal na tíre a thacaigh le caomhnú nó le cur chun cinn na Gaeilge: faoi bhun 7% a bhí glan ina coinne.

Mar a dúirt mé, ó bunaíodh an Stát anseo 90 bliain ó shin bhí athbheochan na Gaeilge aitheanta i gcónaí mar phrionsabal tábhachtach ag gach Rialtas. Is ceacht de chuid na staire é gur éirigh le hiarrachtaí agus scéimeanna áirithe níos fearr ná a chéile.

Ar na buntáistí agus deiseanna oifigiúla atá ann don teanga, tá aitheantas mar theanga oifigiúil oibre san Aontas Eorpach, aitheantas i mBunreacht na tíre mar phríomhtheanga oifigiúil, cead í a úsáid i dTithe an Oireachtais (sin tithe na parlaiminte) agus i ngach cúirt sa tír.

Tá Acht Teanga mar thaca aici a chuireann dualgas áirithe ar gach ceann de 650 comhlacht stáit cuid dá seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge, agus oifig neamhspleách le cinntiú go bhfuiltear ag cloí le forálacha an Achta sin. Achtaíodh na scórtha Achtanna parlaiminte eile a thugann aitheantas don teanga i gcúrsaí pleanála, oideachais, craoltóireachta, Gaeltachta agus eile.

Tá sé de dhualgas ar fhormhór gach dalta scoile staidéar a dhéanamh ar an teanga ar feadh c.1,500 uair an chloig le linn na dtrí bliana déag a bhíonn siad ag freastal ar scoil – ó chúig bliana go dtí ocht mbliana déag d’aois agus tacaíocht a bheith á tabhairt don oideachas tríú leibhéal trí Ghaeilge agus an teanga a bheith á múineadh in iliomad ollscoileanna, lasmuigh den tír seo féin.

Tá, ar ndóigh, Aire agus Roinn Rialtais againn a bhfuil an teanga mar chúram ar leith orthu, stáisiún náisiúnta raidió atá ag craoladh sa teanga ar fud na tíre agus an domhain mhóir, stáisiún teilifíse a bhfuil cuid mhór dá chraoladh laethúil i nGaeilge le drámaíocht, siamsaíocht, nuacht, spórt agus eile.

Tá dhá nuachtán sheachtainiúla ar fáil i nGaeilge agus irisí agus foilseacháin eile.

Tá foras stáit trasteorann againn leis an teanga a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann chomh maith le heagraíocht forbartha Gaeltachta. Tá córas nua pleanála teanga do na limistéir Ghaeltachta á bheartú faoi Acht nua atá ar tí a rite sa pharlaimint anseo.

Laistigh den chóras oideachais tá aitheantas agus tacaíocht á dtabhairt do Ghaelscoileanna, scoileanna a chuireann a gcuid oideachais ar fad ar fáil trí Ghaeilge, tá scéimeanna tacaíochta ann le haghaidh chur chun cinn na litríochta, na drámaíochta agus na n-ealaíon eile trí Ghaeilge agus, ar ndóigh, tá eagraíochtaí, coistí agus comhairlí de gach cineál ann ag scrúdú staid na teanga agus ag forbairt bealaí lena cur chun cinn.

Is beag suáilce nó sochar, sonas nó gradam oifigiúil nach bhfuil bronnta ar an teanga seo ar bhealach amháin nó ar bhealach eile in imeacht na mblianta, ach is ceist eile ar fad é an bhfuil foirfeacht agus lánéifeacht i gceist leo seo ar fad.

Teanga i mbaol
Fós féin, is teanga í atá faoi bhrú agus i gcontúirt. Ní dócha go raibh sí chomh leochaileach aon uair is atá anois sna ceantair Ghaeltachta. Tá an-bhrú ar aos óg na Gaeltachta ó mhórmheáin chumarsáide an Bhéarla – saol an cheoil, na siamsaíochta, an fhaisin agus na scannán – síorbhrú cultúrtha gan stad gan staonadh.

Níl amhras ar bith orm ach gur scáfar an beart é dá ligfí don teanga bás a fháil anois. B’uafásach an chailliúint é an tsaíocht agus an saibhreas seanchais agus cultúir a chaillfí dá bharr agus ba bhoichte mar náisiún agus mar phobal muid. Cuid dár n-oidhreacht í an teanga agus níor thug aon náisiún neamhspleách, ceannasach uathu riamh dá dtoil féin gné chomh lárnach sin dá ndúchas.

Mhair an teanga trí bhlianta crua agus dearóile – curtha ar aghaidh gan bhriseadh ó ghlúin go glúin – agus ba dhona an mhaise é a cheapadh go dtiocfadh briseadh anois ar shlabhra sin na staire. An nasc teanga sin a shíneann siar isteach sna cianta, b’fhurasta an rud go ligfí dó briseadh ach ba thruamhéalach an toradh a bheadh ar an gcliseadh sin.

Níl an Ghaeilge ina haonar mar theanga atá i mbaol, ar ndóigh, agus áiríonn na saineolaithe teangeolaíochta go bhféadfadh 90% de theangach an domhain a bheith i mbaol a gcaillte. Meastar go bhfuil thart ar 6,700 ar dhromchla an domhain ach go bhféadfadh an líon sin a bheith laghdaithe go dtí 700 faoi cheann 100 bliain eile. Is ionann sin agus níos mó ná teanga amháin ar dhromchla an domhain a bheith á cailliúint gach seachtain, seachtain i ndiaidh seachtaine, ar feadh 100 bliain.

Tá cuid de na saineolaithe den bharúil go bhfuil seans ann go mbeidh an Ghaeilge ar cheann de na teangacha a mhairfidh thar thairseach an chéid seo chugainn. Luaitear dhá shlat tomhais leis sin: tacaíocht ó stát neamhspleách agus pobal líonmhar cainteoirí.

Tá an dá rud sin fós ag an teanga seo agus, cé nach ábhar sóláis ar bith dúinn líon na dteangacha atá i mbaol a gcaillte, agus nár chóir dúinn talamh slán a dhéanamh de go bhfuil an cogadh buaite againn féin, is féidir linn dóchas éigin a bheith againn nach bhfuilimid tar éis cliseadh fós.  Agus is lóchrann beag dóchais dúinn i gcónaí gur féidir linn a mhaíomh nár saolaíodh fós an cainteoir dúchais deireanach. An dúshlán atá romhainn ná a chinntiú go mbeidh dóthain cainteoirí dúchais ann i gcónaí agus ina dteannta líonraí go leor de dhaoine ar fud na tíre a roghnóidh an Ghaeilge mar ghnáth-theanga chumarsáide.

Tá léargas tugtha ag an teangeolaí an Dr. James McCloskey, Éireannach ó dhúchas, atá ag obair in Ollscoil Chalifornia i Santa Cruz ar bhás teanga. Deir sé an méid seo ina shaothar Glórtha in Éag Voices Silenced:
“Gach teanga a ghéilleann do na brúnna eacnamaíochta, polaitíochta agus cultúrtha atá ag luí orthu inniu, agus a thugann suas a hanam, bheireann sí léi chun na huaighe stór fairsing, iliomadach eolais agus seanchais – iarracht iomlán phobail thar na cianta dul i ngleic le deacrachtaí agus le rúndiamhra na beatha.

Tá nócha faoin chéad den stór eolais, tuairimíochta agus géarchúise ar tí a chaillte. Is mór an chaill don chine daonna uilig díobhadh an stór eolais, cuimhneacháin, grinn agus saoithiúlachta. Is scáthmhar agus is léanmhar cúinge an mheoin atá fágtha.

Deir an Dr. McCloskey an méid seo freisin:
 “Níl rud ar bith is éasca ná teanga a chur ar aghaidh
chuig glúin eile más cainteoir dúchais thú agus má tá an mhuintir óg sásta í a thógáil uait. Is fíor fosta nach bhfuil rud ar bith is éasca ná snaidhm sin na hurlabhra ó ghlúin go glúin a scaoileadh.  Ach a thúisce an tsnaidhm sin scaoilte, níl rud ar bith is deacra ina dhiaidh sin ná an teanga sin a thabhairt ar ais ina beatha. Ró-mhall a thuigtear an méid sin go minic. 'With that single break in the chain of generational transmission, language and all that goes with it, becomes a walking ghost.'”


Creidim go bhfuil deis againn ar fad, agus dualgas orainn dá réir, a chinntiú nach dtarlóidh sé sin.

Cad tá le déanamh!
Glactar leis nach mairfidh an Ghaeilge mar rogha theanga an phobail sa Ghaeltacht mura bhfuil stádas ag an teanga agus í á húsáid i ngach gné de shaol na tíre, i dtithe na parlaiminte, sna cúirteanna, in obair laethúil na seirbhíse poiblí, i gcúrsaí gnó, creidimh agus spóirt, mar shampla.

Agus ní mhairfidh sí sna réimsí sin den saol mura bhfuil pobail Ghaeltachta ann a bhfuil sí mar theanga bheo phobail acu. Tá an dá ghné seo fite fuaite ina chéile agus iad ag brath go hiomlán ar a chéile.

Creidim go bhfuil ceithre rud riachtanach d’fhorbairt na teanga:

  • Cumas teanga a thabhairt don phobal i gcoitinne, tríd an gcóras oideachais ar fud na tíre, agus ó dhúchas i gcás na Gaeltachta; 
  • Deis úsáide a sholáthar, deiseanna sa chóras riaracháin phoiblí san áireamh; 
  • Ceannaireacht agus dea-shampla d’úsáid na teanga; 
  • Agus cosaint a thabhairt don Ghaeilge mar theanga phobail sa Ghaeltacht. 

Tráth, faraor, a bhfuil ár bhflaitheas eacnamaíoch idir dhá cheann na meá, ba dhona an mhaise é gan an deis a thapú ár bhféiniúlacht agus ár bhflaitheas cultúrtha agus teanga a chur ar shlí a shábhála.

Tá sé de bhuntáiste againn, ar bhealach amháin, agus ag an am céanna de mhí-ádh orainn go bhfuilimid buailte, gualainn ar ghualainn, le ceann de na teangacha is forásaí agus is treise fás dá raibh riamh ann, nuair atá an próiseas sin ar a dtugtar domhandú ag brú teangacha ar leataobh agus á gcur de dhroim seoil. An dúshlán atá ann dúinn i gcónaí ná a chinntiú go gcruthaítear agus go gcinntítear i gcónaí áit agus spás dár dteanga náisiúnta i saol nua-aimseartha ár linne.

Mar Choimisinéir Teanga is féidir a rá go bhfuil roinnt cúraimí ar leith ormsa – seirbhís ombudsman a sholáthar don phobal le déileáil le gearáin ón bpobal i dtaca le deacrachtaí le seirbhísí stáit trí Ghaeilge, feidhmiú mar oifig ghéilliúlachta le cinntiú go bhfuil eagraíochtaí an Stáit ag comhlíonadh a ndualgas i leith na Gaeilge agus, ar deireadh, comhairle a sholáthar don phobal faoina gcearta teanga agus d’eagraíochtaí stáit faoina ndualgais teanga.

Tá údarás agus cumhachtaí tugtha le dlí dom leis an obair sin a dhéanamh agus tá orm feidhmiú go neamhspleách i mbun mo chúraimí. Trí chomhoibriú agus comhpháirtíocht a dhéantar formhór na hoibre agus is maith sin.


An Cosav
Tá caidreamh maith againn freisin le coimisinéirí teanga i ndlínsí eile, i gCeanada, sa Bhreatain Bheag agus sa Chosaiv, áit a bhfuil muid tar éis a bheith ag gníomhú ar bhonn deonach le bliain anuas ag cabhrú le hEagraíocht na Náisiún Aontaithe um Shlándáil agus Chomhoibriú san Eoraip, an OSCE, agus le Rialtas na Cosaive le hatheagar a chur ar struchtúr agus ar fheidhmiú oifig an choimisinéara teanga ansin. Tá an Chosaiv mar stát i mbun atheagair nó athshlánú uirthi féin tar éis na coimhlinte a d’fhág os cionn 11,000 duine marbh. Tá 3,000 duine fós ar iarraidh. Moslamaigh iad c.90% den 1.7 milliún duine ansin. Is iad an Albáinis agus an tSeirbis an dá theanga is coitianta ansin, cé go bhfuil teangacha dúchais eile ansin fosta. Labhraíonn thart ar 90% den phobal Albáinis agus thart ar 7% den phobal Seirbis. Tá stádas mar theangacha oifigiúla ag an dá theanga sin sa bhunreacht acu agus ceadaítear aitheantas mar theangacha oifigiúla do theangacha dúchais eile má tá dlús áirithe cainteoirí i bpobail ar leith.

Achtaíodh Acht Teanga ansin (LAW ON THE USE OF LANGUAGES) i mí Iúil 2006. Dá thoradh sin, bunaíodh Coimisiún Teanga na Cosaive ach ar chúiseanna casta go maith níor oibrigh nó níor fheidhmigh an córas mar is ceart dóibh. Chuige sin, d’iarr an OSCE orainn sraith de dhian-cheardlanna a eagrú dóibh leis na pearsana cuí ón Chosaiv agus ón OSCE féin le struchtúir nua a aithint agus a thabhairt i bhfeidhm.

D’iarr Oifig an Phríomh-Aire i bPristina orainne ina dhiaidh sin a bheith mar chuid de Ghrúpa Oibre idirnáisiúnta a chuirfeadh comhairle orthu le cuidiú leo i ndréachtú na leasuithe reachtúla agus na socruithe eile a bheadh riachtanach le bonn a chur faoin reachtaíocht teanga agus faoi oifig úr coimisinéir teanga ansin.  Tá áthas orm a rá go bhfuil éirithe go hiontach leis an tionscnamh sin. Tá dualgais, feidhmeanna agus struchtúir an choimisinéara úir ansin an-chosúil leis na cúraimí atá ormsa agus tá comhoibriú leanúnach geallta againn don oifig sin trí Oifig an Phríomh-Aire i bPristina.  Mar chuid den chomhoibriú sin, tá ráite agam le hOifig an Phríomh-Aire ansin go dtabharfaidh muid cuireadh go hÉirinn don choimisinéir teanga úr nuair a bheas an duine sin ceaptha acu thall.
Aithnítear sa Chosaiv agus iad ag teacht as coimhlint fhuilteach gur gá go mbeadh cearta teanga mar chuid den chlár oibre a bhaineann le hathmhuintearas a chothú ansin athuair. Tá áthas orm go raibh deis againn a bheith páirteach leo san obair sin.

Agus ar bhealach, tugann sin ar ais mé go dtí tús mo chainte anseo agus na haidhmeanna uaisle atá agaibhse sa ghluaiseacht Esperanto, maidir le tacaíocht don chumarsáid dhaonlathach, do chearta teanga agus do shaoirse an duine.  

Esparanto & an Ghaeilge
Ba spéis liom a fheiceáil go bhfuil Cumann Esperanto na hÉireann tar éis samplaí de litríocht na Gaeilge a aistriú go Esperanto, sleachta as M’Asal Beag Dubh le Pádraig Ó Conaire, as Cré na Cille le Máirtín Ó Cadhain, as saothar Pheig Sayers agus Mhuiris Uí Shúilleabháin. Tréaslaím an obair sin leo agus is maith an rud go mbeadh seoda litríochta as teanga na nGael – litríocht a théann siar na mílte bliain – á gcur ar fáil do léitheoirí nua i dteanga nua.

Tuigim, gan amhras, gur cur chun cinn Esperanto mar theanga an cúram agus an t-ábhar suime is mó agaibhse ag an chomhdháil seo.  Fós féin, ó tharla sibh a bheith linn anseo in Éirinn mheas mé go mbeadh sé tráthúil léargas a thabhairt daoibh ar staid reatha na dteangacha a labhraítear anseo. Tá mé an-bhuíoch díobh as éisteacht go foighneach liom ar an ócáid seo.  Agus tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh agus tairbhe mhór as imeachtaí eile na comhdhála seo.

Meabhraím arís go mbeidh fíorchaoin fáilte roimh aon duine agaibh ar mhaith libh turas a thabhairt siar chun na Gaeltachta chugainn, go Conamara, áit a bhfuil an Ghaeilge á labhairt le 2,000 bliain agus a maireann sí fós mar theanga bheo phobail.

Go n-éirí le himeachtaí uile na comhdhála seo agus go raibh maith agaibh arís.

La malnova kaj la nova!

La Lingvo Commisioner de Irlando, Seán Ó Cuirreáin, alparolis la kunveno de la 9a Eŭropa esperanto Konferenco - Okazigita Irlando (Galivo) en julio 2012. Lia diskuto estas bonega elmontri de la historio, kondiĉo kaj estonteco de la plej malnova vivanta Norda Eŭropa lingvo en la plej nova langiage de Eŭropo.Gesinjoroj,
Estas por mi granda honoro kaj privilegio esti invitita paroli en via konferenco ĉi-tie en Galivo. Mi dankas la organizantojn de la konferenco kaj precipe al mia amiko, d-ro Seán Ó Riain, pro la invito paroli al vi hodiaŭ.

Mi ŝatus aldoni miajn bonvenigajn vortojn al la bonveno kiun la internaciaj vizitantoj al Irlando jam ricevis al Galivo. Mi esperas ke vi profitos el via tempo kun ni kaj ke vi ĝuos ĝin.

Mi ne dubas pri la noblaj valoroj de la esperanto-movado, kiel deklaritaj en la Manifesto de  Prago - la apogo por demokratia komunikado, tutmonda eduko, efika instruado de lingvoj, lingvaj rajtoj kaj liberecoj de la individuo . Mi scias ke antaŭ 125 jaroj naskiĝis Esperanto kaj ke ĝiaj parolantoj nun troviĝas en 115 landoj tutmonde.  Okazis vere granda progreso ekde la unua universala kongreso Esperanto en Francujo en 1905.

Estas plezuro por mi kiel Komisiito pri Lingvoj havi la okazon priskribi al vi la situacion de lingvoj en ĉi tiu lando kaj informi min pri miaj taskoj.

Mi unue diru ke Irlando estas multlingva lando.  Oni parolas multajn lingvojn ĉi-tie. Fakte, enketo realigita de unu el la universitatoj de ĉi tiu lando antaŭ kelkaj jaroj montris ke la nombro de lingvoj parolataj ĉi-tie nuntempe estas 167 entute.  Sed mi devas klarigi ke nur du el tiuj lingvoj havas la statuson de oficialaj lingvoj, la irlanda kaj la angla.

La Konstitucio de Irlando agnoskas ke la irlanda estas la ĉefa oficiala lingvo ĉar ĝi estas la nacia lingvo. Nacia lingvo en la senco ke ĝi estas la historie parolata ĉi-tie dum pli ol du mil jaroj. Kaj ĝi ankoraŭ vivas kiel komunuma lingvo en certaj limigita areoj, en la okcidenta marbordo plejparte. Tiu lingvo estis transdonita de generacio al generacio en tiuj areoj, seninterrompe, kaj nia granda defio estas protekti, konservi kaj antaŭenigi ĝin kiel vivantan lingvon.

La plej granda kaj plej forta irlanda-lingva komunumo en la tuta Irlando estas la Gaeltacht-a areo tuj apud via kongreso en Galivo – la areo de Conamara. Mi ŝatus inviti kiom eble plej multaj el vi viziti nin en tiu Gaeltacht–a areo dum vi estos inter ni tie por akiri pli grandan komprenon de nia nacia lingvo. Ĝi estas la plej malnova skribita lingvo en Norda Eŭropo kiu pluvivas kiel vivanta komunuma lingvo.

Sed, kompreneble, ankaŭ la angla havas oficialan statuson ĉi-tie kaj tio estas la lingvo plej uzata en preskaŭ ĉiuj aspektoj de la nacia vivo. En la malfrua 12a jarcento la angla venis al tiu lando unuafoje dum la normanda invado kaj ekde tiam ĝi pli kaj pli fortiĝis. Estas dum la 16a kaj 17a jarcentoj ke komencis la plej influaj okazaĵoj en la malkresko de la lingvo kiam kolapsis la potenca irlanda socio kaj la angla povo estis estis solidigita en Irlando.

Fine de la 18a jarcento, duono de la loĝantaro estis unulingvae irlandlingva, kaj la plimulto el ili estis kamparaj malriĉuloj. La Granda Malsato de 1846-9, kaj la elmigrado kiu sekvis ĝin, grandparte detruis tiun komunumon. Fine de la 19ª jarcento, nur unu elcento de la loĝantaro  estas unulingva. Tiel estis kiam oni starigis sendependa irlanda ŝtato. Kaj la konservado kaj promocio de la lingvo estas parto de la ŝtata politiko ekde tiam. Sed la vero estis tiam, kaj ankoraŭ nun estas, ke la angla lingvo dominas en preskaŭ ĉiuj aspektoj de la nacia vivo, kaj ke ĝi ankoraŭ estas la lingvo parolata de la granda plimulto de la ĝenerala publiko.

Ni estas fieraj, tamen, ke ankoraŭ grava elcento de la loĝantaro konas la irlandan. En la lasta censo eldonita pli frue ĉijare, montriĝis ke 1,77 milionoj, super 41% de la loĝantaro diris ke ili konas la irlandan. La statistiko inkludas ampleksan gamon de kapabloj, de homoj kiuj konas nur etan pecon de la lingvo al denaskaj fluaj parolantoj.

Tamen, ŝajnas al mi ke tiu figuro montras la altan nivelon de apogo kaj respekto de la ĝenerala publiko por la lingvo, kaj ke multaj el ili deziris esti inkluditaj inter la irlandeparolantoj.
Krome, ni scias ke alia granda parto de la publiko volas ke la lingvon travivu eĉ se ili mem ne parolas ĝin. Aliaj profesia enketo antaŭ kelkaj jaroj montris ke 93% de la landa loĝantaro apogis la konservadon aŭ antaŭenigon de la irlanda: malpli ol 7% tute kontraŭis ĝin.
Kiel mi diris, ekde la starigo de la ŝtato tie antaŭ 90 jaroj la renaskiĝo de la irlanda estis ĉiam agnoskita kiel grava principo fare de ĉiu registaro. La leciono de historio estas ke iuj skemoj pli bone sukcesis ol aliaj.

Inter la avantaĝoj kaj ŝancoj oficialaj kiujn havas la lingvo estas agnosko kiel oficiala lingvo de la Eŭropa Unio, agnosko en la nacia konstitucio kiel nacia kaj ĉefa oficiala lingvo, la ebleco esti uzata en la Domoj de la Oireachtas (parlamento) kaj en ĉiuj kortumoj en la lando.

Apogas ĝin lingva leĝo kiu devigas ĉiun de 650 ŝtataj institucioj havigi servojn en la irlanda, kaj sendependa oficejo por certigi respekton kun la dispozicioj de tiu leĝo. La parlamento akceptis dudekojn da leĝoj kiuj agnoskas la lingvon en planado, edukado, disaŭdiĝo, la Gaeltacht, ktp. 

Estas la devo de ĉiu studento studi la lingvon dum ĉ. 1, 500 horoj dum la dek tri jaroj kiam ili frekventas lernejon – de la aĝo de kvin al dek ok jaroj, kaj estas ŝtata subteno por tria nivela edukado per la irlanda en multaj universitatoj, ankaŭ ekster Irlando. 

Estas, kompreneble, registaro ministro kiu respondecas por la lingvo, nacia radiostacio kiu elsendas irlande tra la tuta lando kaj interrete tra la mondo, televida stacio kiu elsendas gravan parton de siaj ĉiutagaj programoj irlande, kun teatraĵoj, distraĵo, novaĵoj, sporto kaj aliaj.

Estas du semajnaj gazetoj en la irlanda kaj revuoj kaj aliaj eldonaĵoj.

Estas ŝtata institucio kies celo estas la promocio de la lingvo tra la tuta insulo de Irlando, kaj organizaĵo por evoluigi la Gaeltacht.  Oni planas novan sistemon de lingvoplanado por la Gaeltacht sub la proponita nova leĝo kiu estas nun akceptota en la parlamento.

Ene de la eduka sistemo la ŝtato agnoskas kaj subtenas Gaelscoileanna, lernejoj kiuj faras sian tutan instruadon per la irlanda, estas apogaj skemoj por la promocio de literaturo, dramo kaj aliaj artoj en la irlanda kaj, kompreneble, ekzistas organizaĵoj, komitatoj kaj konsiloj de ĉiuj specoj kiuj ekzamenas la lingvan situacion por disvolvi manierojn por antaŭenigi ĝin.

Estas malmultaj oficialaj ŝtataj honoroj kaj agnoskoj kiujn la lingvo ne ricevis, en ĉi-tiu maniero aŭ alimaniere tra la jaroj, sed la efikeco de ili estas tute alia demando.

Tamen, la lingvo estas sub premo kaj en danĝero. Verŝajne ĝi neniam estis tiom vundeblaj kiel nun en la Gaeltacht.   La junuloj de la Gaeltacht estas sub ĉiama kaj senĉesa kultura premo de la inernaciaj anglalingvaj amaskomunikiloj - la mondo de muziko, distraĵo, modo kaj filmo.

Mi ne dubas pri tio ke estus granda skandalo lasi la lingvon morti nun. La perdo de kultura kaj  folklora riĉeco estus grandeza, kaj ni estus pli malriĉaj kiel nacio kaj kiel komunumo rezulte de tio. La lingvo estas parto de nia heredaĵo kaj neniu sendependa nacio libervole forlasis tian  centre gravan aspekton de sia heredaĵo.

La lingvo postvivis tra jaroj malmolaj kaj mornaj - pasis sen interrompo de generacio al generacio - kaj estus malbone eĉ imagi ke oni povus fine rompi tian ĉenon de nia historio. Nun facile rompiĝus la lingva ligo kiu etendiĝas tiom longe en la antikveco, sed tragikaj estus la sekvoj de tia disfalo.

Ne sole la irlanda lingvo estas en danĝero, kompreneble, kaj lingvaj spertuloj kalkulas ke povas esti ke 90% de la lingvoj de la mondo estas en danĝero de formorto. Oni taksas ke ekzistas ĉirkaŭ 6.700 lingvoj sur la tera surfaco sed tiu numero povus esti reduktita al 700 ene de 100 jaroj. Ĉi tio signifas ke perdiĝas pli ol unu lingvo ĉiun semajnon, semajnon post semajno, dum 100 jaroj.

Iuj fakuloj kredas ke pli verŝajne la irlanda estas unu el la lingvoj kiuj travivos super la sojlon de la venonta jarcento. Oni mencias du gravajn mezurilojn: la apogo de sendependa ŝtato kaj multnombra komunumo de parolantoj.

Nia lingvo ankoraŭ havas ambaŭ, kaj, kvankam ne estas iu konsolo al ni la nombro de lingvoj en danĝero esti perditaj, kaj ni ne devus supozi, ke ni mem jam gajnis la militon, ni povas almenaŭ esperi ke ni ankoraŭ ne fiaskis. Kaj estas lumoeto de espero ke ni povas deklari ke ankoraŭ ne naskiĝis la lasta denaska parolanto de la irlanda. La defio estas certigi ke sufiĉos la denaskuloj  kaj ke estos sufiĉe multaj homretoj naciskale de homoj kiuj elektos la irlandan kiel komunan lingvon de komunikado.

La irlanddevena lingvisto d-ro James McCloskey, kiu laboras en la Universitato de Kalifornio en Santa Cruz, verkis pri lingva morto. Li diras la sekvan en sia verko  - Glórtha in Éag - Silentigitaj Voĉoj:

"Ĉiu lingvo kiu kapitulacias al la hodiaŭaj premoj ekonomiaj, politikaj kaj kulturaj,  kaj fordonas sian animon, alportas kun si al la tombo sian  vastan repertuaron,  scion kaj folkloron – la tutan  penadon de  komunumo dum multaj jarcentoj lukti kun la  malfacilaĵoj kaj misteroj de la vivo.”

Naŭdek elcento de la riĉeco de scio, opinio kaj kompreno estas perdota. La abolicio de la riĉeco de scio, memoraĵoj, humuro kaj civilizaj atingoj estas granda perdo por la tuta homaro. La restanta mentaleco kaj sintenoj estas malĝoja kaj mallarĝa. "

Doktoro McCloskey ankaŭ diras la sekvan:
"Nenio estas pli facila ol transdoni  lingvon de generacio al alia generacio se vi estas denaska parolanto kaj se la junuloj pretas akcepti ĝin de vi. Estas ankaŭ vere ke nenio estas pli facila ol rompi la paroladon kiu nodas unu generacionio al la sekva. Sed kiam tiu nodo estas rompita,  nenio estas pli malfacila poste ol revivigi la lingvon. Ofte oni komprenas tion tro malfrue. "Kun tiu sola rompo en la transdono intergeneracia, la lingvo kaj ĉiuj kiu iras kun ĝi, iĝas marŝanta fantomo.”

Mi kredas ke ni ĉiuj havas ŝancon, kaj tial ankaŭ devon, certigi ke ĉi-tio ne okazos.

Oni akceptas  ke la irlanda nur transvivas kiel kiel lingvo kiun la komunumo en la Gaeltacht elektos daŭre uzi se la lingvo havos statuson kaj oni uzos ĝin en ĉiu aspekto de vivo de la lando, en la domoj de la parlamento, la justico, la ĉiutaga laboro de la publika servo, entreprenoj, religio kaj sporto, ekzemple.
Kaj ĝi ne transvivos en tiuj areoj de la vivo se ne estos Gaeltacht-a komunumo en kiu ĝi estos  vivanta lingvo de komunumo. Tiuj du aspektoj estas interplektitaj kaj estas tute dependaj unu  de la alia.
Mi kredas ke kvar aferoj necesas por la disvolviĝo de la lingvo:

• Doni lingvan kapablon al la ĝenerala publiko, tra la eduka sistemo por la tuta lando kaj  denaske por la Gaeltacht;
• Havigi ŝancojn uzi la lingvon, inclusive en publika administrado;
• Gvidanteco kaj bonaj ekzemploj de uzo de la lingvo;
• Kaj por protekti la irlandan lingvon kiel komunuma lingvo en la Gaeltacht.

Je tempo, bedaŭrinde, kiam nia ekonomia suvereneco ne plu certas, estus vere domaĝe ne eluzi la ŝancon por sekurigi nian identecon kaj nian kulturan kaj lingvan suverenecon.

Ni havas unuflanke la avantaĝon, kaj samtempe la malavantaĝon, vivi ŝultron al ŝultro kun unu el la plej progresemaj lingvo kaj fortaj lingvoj kiu iam ajn ekzistis, en tempo kiam tiu procezo nomata tutmondiĝo premas lingvojn flanken kaj subfosadas ilin. La defio por ni ĉiam estas certigi ke kreiĝu kaj daŭriĝu spaco kaj loko por nia nacia lingvo en la moderna vivo.

Kiel Komisiito pri Lingvoj, oni povas diri ke mi havas aron de specifaj taskoj - provizi servon mediicistan (ombudsmanan) por la publiko por pritrakti plendojn de la popolo pri problemoj uzi ŝtatajn servojn en la irlanda lingvo; agadi kiel plenuma oficejo por certigi ke la ŝtataj organizaĵoj  respektos iliajn devojn al la irlanda lingvo kaj, fine, por konsili la publikon pri siaj lingvaj rajtoj  kaj la ŝtatajn organizaĵojn pri siaj lingvaj devoj.

Leĝo oni donis al mi la aŭtoritaton kaj povon fari tiun laboron kaj mi devas sendepende plenumi miajn devojn. Ni faras la la plimulton de la laboro per kunlaboro kaj partnereco, kaj tio bonas.

Ni ankaŭ havas bonajn rilatojn kun lingvaj komisiitoj en aliaj jurisdikcioj, en Kanado, Kimrio kaj en Kosovo, kie ni nun agas senpage dum la la pasinta jaro por helpi OSKE, la Organizaĵon por Sekureco kaj Kunlaboro en Eŭropo, kaj la registaron de Kosovo por reogranizi la strukturon kaj funkciadon de la oficejo de la komisiito pri lingvo tie. Kosovo estas ŝtato kiu reorganizas aŭ rehabilitadis sin post la konflikto en kiu mortis pli ol 11.000. Mankas ankoraŭ 3,000 homoj. Ĉ. 90% de la popolo de 1,7 milionoj da homoj tie estas islamanoj. La albana kaj la serba estas la plej ofte parolataj lingvoj tie, kvankam ekzistas ankaŭ aliaj regionaj lingvoj. Proksimume 90% de la loĝantaro parolas albane kaj proksimume 7% serbe. Tiuj du lingvoj havas oficialan statuson en la konstitucio, kiu permesas agnoskon kiel oficialaj lingvoj al aliaj lingvoj se estas certa denseco de parolantoj en specifaj komunumoj.

La parlamento akceptis lingvan leĝon (LEĜO PRI LA UZADO DE LINGVOJ) en julio 2006. Rezulte, oni starigis la Kosovan Komisionon pri Lingvoj sed pro kompleksaj kialoj la sistemo ne funkciis kiel ĝi devus.  Cele al plibonigo, OSKE petis nin fari serion da intensaj atelieroj kun la taŭgaj personoj el Kosovo kaj el OSKE mem por identigi kaj funkciigi novajn strukturojn.

Poste la Oficejo de la Ĉefministro en Pristino petis nin fariĝi parto de internacia laborgrupo kiu konsilas ilin por helpi ilin redakcii la leĝdonajn amendojn kaj aliajn aranĝojn necesajn por taŭge funkciigi la lingvan leĝarom kaj la novan oficejon de komisiito pri lingvoj. Mi ĝojas konstati la  grandan sukceson de tiu iniciato. La devoj, funkcioj kaj strukturoj de la nova komisiito tie tre similas al miaj taskoj kaj ni promesis daŭran kunlaboradon al la oficejo per la Oficejo de la Ĉefministro en Pristino. Kiel parto de tiu kunlaboro, mi informis la Oficejon de la Ĉefministro ke ni invitos la novan komisiiton pri lingvoj al Irlando kiam ili enoficigos tiun homon.

Oni agnoskas en Kosovo ke necesas lingvaj rajtoj kiel parto de la tagordo por promocii repacigon tie denove, post sanga konflikto. Mi estas kontenta ke ni povis kunlabori kun ili en tiu laboro.

Kaj iamaniere, tio revenigas min al la komenco de mia prelego kaj al viaj noblaj celoj en la Esperanto-movado pri apogo por demokratia komunikado, lingvaj rajtoj kaj homaj liberecoj.

Min interesis vidi ke Esperanto-Asocio de Irlando tradukis ekzemplojn de la irlanda literaturo al Esperanto, elĉerpaĵoj de Mia Nigra Azeneto de Pádraig Ó Conaire (paadrig oo con-ere), de La Tero de la Tombejo de Máirtín Ó Cadhain (maartiin oo kain), de la verkoj de Peig Sayers (peg seers) kaj Muiris Ó Súilleabháin (muir-iŝ oo suul’-e-vaan’). Mi elkore gratulas vin pro tiu laboro kaj estas bone prezenti la literaturajn trezorojn de la irlanda lingvo - literaturo kiu aĝas milojn da jaroj – al novaj legantoj en nova lingvo.

Mi komprenas, kompreneble, ke promocii Esperanton kiel lingvon estas via tasko kaj la plej  interesa parto de ĉi-tiu konferenco por vi.  Tamen, ĉar vi nun estas ĉi tie en Irlando kun ni, mi pensis ke estus oportune komprenigi al vi la nunan staton de la lingvoj parolataj ĉi-tie. Mi tre dankas vin ke vi pacience aŭskultis min. Kaj mi esperas ke vi ĝuos kaj profitos multe el via restado por la kongreso.

Denove mi memorigas vin ke ni varme bonvenigas iun ajn el vi kiu ŝatus viziti nin en la Gaeltacht, Conamara, kie la irlanda estas parolata dum 2.000 jaroj kaj kie ĝi ankoraŭ postvivas kiel vivanta komunumo lingvo.

Mi deziras grandan sukceson al via kongreso, kaj dankon denove.

5.7.12

Eolas, fios nó aithne?

Bhí cuairteoirí againn le déanaí. Ba Finnéithe Iáivé iad agus thugadar billeog dúinn a chuir an cheist "Ar mhaith leat fios a bheitha agat ar an bhFírinne?"

Chuir sé sin ag smaoineamh mé. Seans gur smaoineamh nach raibh in intinn iad siúid a scríobh an billeog a bhí ann ach chuir sé a smaoineamh mé. Roinnt mhaith bliain ó shin d'éisigh cliarlathas na hÉireann tréad litir leis an tideal, "Eolas ar Chríost!"

Is dócha gur aistriúchan ón mBéarla atá san dá doiciméad a léiríonn bfhéidir míthuiscint ar céard tá i gceist leis an bhfocal "know""knowledge" sa Bhéarla i gcúrsaí chreidimh, cúrsaí Chríosaíochta ach go h-áirithe!

Dúirt Íosa Chríost féin gur eisean "an Bhealach, an Fhírinne agus an Bheatha..."(Eoin 14;6). Ach ag an am céanna is duine daonna é freisin. Cé go bhfuil sé tabhacht eolas air a bheith againn agus fios a bheith againn air, sílim féin go bhfuil i bhfad níos mó ná sin i gceist ná eolas amháin nuair atá muid ag caint ar Íosa. Tá sé éasca go leor an-chuid eolas, nó diagacht a bheith ar mo thoil agam ach ní bheadh ansin ionam ach "clog callánach nó ciombal clingeach!" (1 Cor 13;1).

Céard tá i gceist agam?

Nach bfuil seans ann go bhfuil muid mí cheart ag chuir an-iomarca béim ar an eolas, an fios seo? Sea, tá sé tabhacht eolas a bheith againn ar firicí shaoil Chríost, ar a theagasc agus fiú na riailacha nó dlí. Ach mar a dúirt Íosa in áit éigin eile is do na daoine a deaneadh an dlí ní an duine don dlí. Cad is fiú an t-eolas seo go léir gan dul chuig croí lár na Críostaíochta?

Agus ceard é seo, croílár na Críostaíochta? Comhchaidreamh nó muinteareas le Chríost atá i gceist! Agus  an féidir comhcaidreamh nó muinteareas a bheith agam le h-éinne gan aithne a chuir air?

Tá fios air go maith. Tá eolas air go maith! Ach an fiú tada an eolas nó an fios san a bheith agam gan aithne a bheith agam air?